หน้าเว็บ

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ

สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry


สตรอว์เบอร์รี่ Strawberry

          ในอดีตสตรอว์เบอร์รี่ถูกนามาส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกเพื่อเป็นพืชทดแทนการปลูกฝิ่น และแก้ปัญหาการทาไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แต่ในปัจจุบันสตรอว์เบอร์รี่กลายเป็นพืชที่ปลูกเพื่อการค้า โดยมีแหล่งผลิต สาคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ผลผลิตประมาณร้อยละ 80 ถูกแปรรูปเพื่อจำหน่ายในตลาดในประเทศและนอกประเทศ ส่วนอีกประมณร้อยละ 20 เป็นการผลิตเพื่อป้อนตลาดบริโภคสด

ลักษณะทั่วไปของสรอว์เบอร์รี่

          Strawberry : Fragaria ananassa เกิดจากการผสมข้ามระหว่าง F.chiloensis และ F.virginiana อยู่ในวงศ์ Rosaeae มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ เป็นพืชเขตหนาว อายุ 3 ปี ประกอบด้วย

          ลำต้น ของสตรอว์เบอร์รี่ แตกกอเป็นพุ่มเตี๊ย 6-8 นิ้ว ทรงพุ่มกว้าง 8-12 นิ้ว สูง 6-8 นิ้ว ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และฤดูปลูก ส่วนยอดส่วนที่ติดอยู่ระหว่างรากกับใบเรียกว่าเหง้า (Crown) ซึ่งเป็นลำต้นสั้น ส่วนบนของลำต้นประกอบด้วย หูใบ (Leaf axil) ส่วนโคนของหูปบจะมีไหล (Runner) เจริญออกมา สามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อน (Daughter plant)

ไหลของสตอรว์เบอร์รี่

          ใบ ของสตรอว์เบอร์รี่ เป็นแบบกลุ่มประกอบด้วย ใบย่อย 3 ใบ ขอบใบ มีก้านใบยาว แต่ละต้นจะมีใบมากกว่า 10 ใบ เจริญสลับกันแต่ละใบจะมีอายุอยู่นาน 1-3 เดือน ปกติจะมีใชใหม่ทดแทนอยู่ตลอดฤดูการผลิต

ลำต้น และ ใบของสตอรว์เบอร์รี่

          ระบบราก ของสตรอว์เบอร์รี่ เป็นพืชที่มีระบบรากตื้น เมื่อย้ายปลูกพืชจะสร้างรากที่แข็งแรง ซึ่งจะมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ หลังจากนั้นรากที่เจริญขึ้นมาใหม่อาจเป็นแบบกึ่งถาวร มีอายุนานกว่าหนึ่งฤดูปลูก หรืออาจเป็นรากชั่วคราว (อายุ 1 - 7 วัน) ซึ่งจะเจริญในระดับความบึก 3-6 นิ้ว หรืออาจเจริญลึก 12 นิ้ว ในดินที่ร่วนซุย เนื่องจากเหง้าจะเจริญสูงขึ้น ดังนั้นราจจะเจริญสูงขึ้นเหรือระดับดินตามอายุพืช

ระบบรากของสตอรว์เบอร์รี่

          ตาดอก ของสตรอว์เบอร์รี่ เจริญจากตายอด ซึ่งเกิดจากเหง้าที่เจริญขึ้นมาใหม่ เมื่อได้อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศา ช่วงแส่งสั่น (ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/วัน) ชักนำให้เกิดการเจริญของดอก แต่ละต้นมีช่อดอก 4-7 ช่อและแต่ละช่อจะมีดอก 5-10 ดอก ดอกจะมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ แต่ในดอกขนาดใหญ่อาจจะมีมากว่านี้ ในอุณหภูมิ กลางวัน/กลางคือ สูงกว่า 22.2 องศา/21.1 องศา ช่อดอกจะชะงักการเจริญเติบโต

ดอกของสตอรว์เบอร์รี่

          ผล ของสตรอว์เบอร์รี่ เป็นแบบผลกลุ่ม มีเมล็ดอยู่ด้านนอกหรือเปลือกของผล ขนาดของผลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ การดูแลรักษา การให้น้ำ เนื่องจากช่วยในการขยายตัวของเซลล์ การผสมเกสร ขนาดของผลขึ้นอยู่กับจำนวนเมล็ดในผล

ผลของสตอรว์เบอร์รี่

*-*-*-*-*-*

โดย : คงกฤช อินทแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รัก Strawberry กด "ถูกใจ" กด "แชร์" เลยครับ